.

Door een toenemende beschikbaarheid van data is er de laatste jaren steeds meer mogelijk. De juiste analyse van de beschikbare data kan leiden tot betere inzichten met een hogere efficiency en sterkere concurrentiepositie tot gevolg. De onderhoudsstrategieën veranderen. Waar vroeger vooral correctief en preventief onderhoud werd toegepast, schuift dit geleidelijk aan naar conditiemonitoring en predictive maintenance. In dit artikel worden de voor- en nadelen van verschillende onderhoudsstrategieën uiteengezet, waardoor duidelijk zal worden waarom Condition-Based Maintenance en Predictive Maintenance de onderhoudsmethoden van de nabije toekomst zijn.

Correctief onderhoud

Bij correctief onderhoud of het zogenoemde ‘brandjes blussen’ wordt weinig gebruik gemaakt van data. Een storing treedt op en de onderhoudsmonteur moet zo snel mogelijk de storing verhelpen. Correctief onderhoud brengt een aantal nadelen met zich mee. Bij een storing of wanneer een onderdeel kapot gaat, valt de productie ongepland stil. Dit kan behoorlijk veel stress opleveren. Afhankelijk van de ernst van de situatie moeten reserveonderdelen worden besteld en werkzaamheden ingepland. Dit kan zorgen voor een lange ongeplande downtime. De kosten – en verborgen kosten – kunnen snel hoog oplopen.

Preventief onderhoud

Om deze hoge kosten te vermijden, kiezen veel bedrijven voor een tweede strategie: preventief onderhoud. Bij deze strategie worden er vroegtijdig – nog voor er storingen optreden – inspecties uitgevoerd en onderdelen vervangen. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de assets neemt daardoor toe.

Voor kritische assets waarbij de risico’s op falen niet worden geaccepteerd zal een preventief onderhoudsplan worden opgesteld. Een onderhoudsbeheerssysteem is aanwezig. Hierin staat duidelijk wat van de monteur wanneer wordt verwacht.
Desalniettemin zorgt ook preventief onderhoud voor onnodige kosten. Onderhoud wordt vroegtijdig (lees: te vroeg) ingepland om te voorkomen dat assets stilvallen. Aangezien onderhoud op dat moment nog niet noodzakelijk is en onderdelen te vroeg worden vervangen, gooit men in feite een deel van de levensduur van een machine of onderdeel weg.

Balans van preventief en correctief onderhoud

Veel organisaties balanceren daarom correctief en preventief onderhoud. Kritische assets waarbij de betrouwbaarheid en beschikbaarheid erg belangrijk zijn, worden voorzien van een preventief onderhoudsplan. Bij minder kritische assets waarbij storingen snel zijn op te lossen, krijgt correctief onderhoud de voorkeur. Op deze manier probeert de onderhoudsorganisatie een optimum te bereiken waarin correctief en preventief onderhoud in balans zijn om zo de total costs of ownership zo laag mogelijk te houden.
Deze twee strategieën werden vroeger erg vaak gebruikt. Door de toenemende beschikbaarheid van data is er steeds meer mogelijk en worden de onderhoudsstrategieën condition-based maintenance en predictive maintenance vaker gebruikt.

Condition-based maintenance

Bij Condition based maintenance (CBM) wordt het onderhoud uitgevoerd op basis van de conditie van assets - die op haar beurt weer wordt vastgesteld door een vorm van conditiemonitoring. In deze situatie nemen bedrijven een specifiek asset onder de loep, bijvoorbeeld een motor of een pomp. Aan de hand van real-time data krijgen bedrijven inzicht in de conditie van het asset. Zo kunnen zij inschatten hoe lang deze nog probleemloos kan draaien. Op deze manier kan worden bepaald wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd.

Bij CBM gaat er weinig of geen (rest)levensduur van een machine of onderdeel verloren. Het vergt echter veel data over de conditie van de machines. En als het op grote schaal toegepast wordt, is het noodzakelijke deze data geautomatiseerd te analyseren en om te zetten in informatie over de restlevensduur van assets. Op basis van alle informatie die beschikbaar is, kan de onderhoudsafdeling kunnen bepalen welke assets aan onderhoud toe zijn en met welke prioriteit specifieke assets aangepakt moeten worden.

Predictive maintenance

Predictive maintenance, of voorspellend onderhoud, is eveneens een strategie die gebruik maakt van data. In deze strategie wordt over het algemeen niet naar de afzonderlijke asset, maar naar een volledige vloot van assets gekeken. Om onderhoudsvoorspellingen te kunnen doen, wordt historische data geanalyseerd. Daarnaast wordt er rekening gehouden met (bijvoorbeeld) externe omgevingsfactoren op de verschillende locaties. Een motor die in het koude Noorden is geïnstalleerd, zal door de klimaatomstandigheden een lager aantal uren kunnen draaien vóór er onderhoud nodig is ten opzichte van eenzelfde type motor die in een warmer klimaat draait.

Predictive maintenance is erg geschikt om assets slim in te kopen, toekomstig onderhoud nauwkeurig in te plannen en voor assets waar conditiemonitoring niet mogelijk is, of waarvoor dat te kostbaar is. Het gaat bij predictive maintenance dus om het ontwikkelen van steeds betere inzichten in de faalfrequentie van assets op basis van historische data en de invloed van omgevingsfactoren daarop.

Begin op tijd

Predictive maintenance en CBM zijn de onderhoudsstrategieën van de toekomst. Afhankelijk van de toepassing en het doel is CBM dan wel predictive maintenance het meest geschikt. Voorwaarde voor beide strategieën is dat er voldoende betrouwbare data beschikbaar is. Daarom is het van vitaal belang dat bedrijven op tijd te beginnen met het inventariseren van manieren om deze data te verzamelen en effectief om te zetten tot inzichten.